Amanda Wellsh – Vogue Japan, Gennaio, 2017
Amanda Wellsh – Vogue Japan, Gennaio, 2017
Amanda Wellsh – Vogue Japan, Gennaio, 2017
Amanda Wellsh – Vogue Japan, Gennaio, 2017